Twitter

GuidingCymru
06 Aug Get involved this week with @GuidingGwent event this week! Follow them and enjoy the fun! https://t.co/haK3l9Qehr
GuidingCymru
03 Aug Not long until we release The Big Broneirion Bounce-Back Challenge Badge! We need your support. 💙Find out more here…https://t.co/2vpoGCi1hee
GuidingCymru
31 Jul Broneirion Announcement Regrettably, we have had to say goodbye to Nick, Sue, Kate, Pina, Jenny, Clare and Ann-Ma… https://t.co/i8vntVW69c

Gwybodaeth

Ym 1909 ffurfiwyd y Girl Scouts – 24 ohonyn nhw – gan Miss Eleanor a Miss Marjorie Baker, a gafodd eu cofrestru yn Girl Scouts yn Llundain ym 1908. Cawsant help Miss Armstrong.

Ym 1910, cofrestrwyd y Girl Scouts yn Girl Guides. Cwmni 1af Caerfyrddin oedd y cyntaf i’w gofrestru yng Nghymru. Ym 1912, cofrestrwyd y Cwmni cyntaf yng Ngogledd Cymru, sef Cwmni 1af Dinbych. Nid oedd gan y Cwmni Gapten, ond Rosa Ward, oedd wedi ei arwain fel Arweinydd Patrol, oedd wrth y llyw. Yn ddiweddarach, penodwyd Miss Ward yn Gomisiynydd Sir Ddinbych, er ei bod yn dal i fod yn ifanc. Ym 1939, penodwyd Miss Ward yn Brif Gomisiynydd Cymru.

Hyd 1938, roedd Cymru’n cael ei gweinyddu o’r Pencadlys yn Llundain. Ym 1938, ffurfiwyd Cyngor Cymru a phenodwyd y Pwyllgor Sefydlog. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Pwyllgor Sefydlog yng Ngwesty’r Raven yn Amwythig ar 22 Medi 1938. Ar 8 Ionawr, cymeradwyodd Pwyllgor Gweithredol y Gymdeithas Girl Guides gynnig y Pwyllgor Sefydlog i alw’r mudiad yng Nghymru yn Guides Cymru. Ym 1949, daeth y Pwyllgor Sefydlog yn Bwyllgor Gweithredol.

Nid oedd Prif Gomisiynydd i Gymru hyd 1938 pan benodwyd y Fonesig Blythswood. Rhwng 1918 a 1938, roedd yna Ddirprwy Brif Gomisiynwyr.

Mae Cymru wedi cael y fraint o gael llawer o ymweliadau Brenhinol dros y blynyddoedd. Ym 1921, mynychodd Ei Fawrhydi’r Brenin Siôr V rali yn Ninbych yng nghwmni’r Dywysoges Frenhinol. Mynychodd E.H.B. y Dywysoges Frenhinol rali Sir Gaernarfon ac Ynys Môn ym 1934 ac, ym 1949 a 1961, ymwelodd â Broneirion a mynychodd Eisteddfod Canmlwyddiant y Guides a’r Scouts ym Mroneirion. Mynychodd E.H.B. y Dywysoges Elizabeth gyfarfod Cyngor Dwyflynyddol Cymru yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd ac ymwelodd â’r gwersyll o 200 o Guides a Rangers yng Nghoedarhydyglyn. Ym 1969, ymwelodd E.H.B. y Dywysoges Margaret â Broneirion, ac ym 1970 mynychodd Eisteddfod y Jiwbilî Diemwnt yn Neuadd Gregynog a’r Eisteddfod i Ddathlu Pen-blwydd y Mudiad yn 75 oed ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd ym 1985. Dathlwyd hanner canrif o Guiding ym Mroneirion pan ymwelodd E.H.B. y Dywysoges Margaret â Gŵyl Flodau Broneirion a phlannu coeden ar y lawnt ffrynt.

Mae hyfforddiant wedi bod yn bwysig i Guiding yng Nghymru. Cynhaliwyd yr achlysur hyfforddi mawr cyntaf yn St James, West Malvern. Cymerodd 150 o Guiders ran. Cynhaliwyd hyfforddiant ym mhob sir yng Nghymru a chymerodd dros 1,000 o Gomisiynwyr a Guiders ran.

Mae’r celfyddydau wedi bod yn rhan amlwg o hanes Guiding yng Nghymru. Cyflwynodd yr Anrhydeddus Mrs Walter Roche y Faner Farddol Gymreig am gystadleuaeth i Gorau Guides. Dros y blynyddoedd, cynhaliwyd nifer o basiantau ac Eisteddfodau. Oherwydd hyfforddiant arbenigol y gwersylloedd a’r timau celfyddydau, mae Cymru wedi gallu anfon minteioedd cryf o ferched i wersylloedd rhyngwladol ledled y byd.

Broneirion

Trwy garedigrwydd y Fonesig Davies, daeth Broneirion yn Ganolfan Hyfforddiant i Gymru ym 1946, pan agorodd y Chief Guide y ganolfan. Ar ôl ymgynghori â phob aelod penderfynwyd prynu Broneirion a chychwyn ar brydles pum mlynedd ar Ynysgain, y ganolfan gweithgareddau awyr agored yng Nghricieth. Codwyd £510,000 mewn un mis ar ddeg i brynu Broneirion a sefydlwyd cronfa waddol. Ddydd Llun 28 Mehefin 1993, ailagorwyd Broneirion yn swyddogol gan y diweddar Anrhydeddus Betty Clay, merch yr Arglwydd a’r Fonesig Baden-Powell, gyda chymorth ei merch, Mrs Gill Clay, D.L.

history-2-web
history-web
Cynhaliwyd y gwersyll cyntaf yn Segrwyd lle byddai’r Guides yn cysgu mewn stabl. Cynhaliwyd y Gwersyll Hyfforddiant cyntaf i Guiders yn Llandudno ym 1920.
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2020 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209